Лесото взима решение 2012

Всички препратки са към текстове на английски, освен ако е посочен друг език. 

Лесото ще проведе общи избори на 26-ти май 2012г. Крал Летсие III определи датата на изборите след успешни политически преговори с посредничеството на Общността за развитие на държавите от Южна Африка (бъл., Southern African Development Community, SADC).

Блогващ от Лесото, Майкъл Джордан докладва:

Political violence in the enclave encircled by South Africa has flared up ahead of May 26 elections – an ominous sign in what one analyst calls the latest “stress test” for democracy in sub-Saharan Africa. Cracks have emerged here with high-profile assassinations, rumors of a “hit squad,” and clashes at campaign rallies.

So the United Nations invited Archbishop Tutu to bolster democracy in the land, where, before launching his crusade against Apartheid next door, he served his first bishopric from 1976-78. On Friday, his “prayer meeting” extracted a pledge among political rivals to keep the peace and respect election results.

Citing the past political violence of South Africa, Tutu urged an audience that included the prime minister of Lesotho, “Please, please, please, please do not let the same happen to this stunningly beautiful land. Nothing can be so precious that it can be bought with innocent lives.”

Политическото насилие в анклава, заобиколен от Южна Африка, пламна преди изборите на 26-ти май — зловещ знак за онова, което анализатор определи като последния “стрес тест” за демокрацията в Субсахарска Африка.  Пукнатините се появиха след нашумели убийства, слухове за “ударни групи” и сблъсъци по време на предизборни митинги.

При това положение, ООН покани архиепископ Туту да подпомогне демокрацията в земята, където, преди да започне своя кръстоносен поход срещу Апартейда в съседство, е била първата му епископия от 1976-78г. В петък, неговата “молитвена среща” извлече обещание измежду политическите съперници да запазят мира и да уважават изборните резултати.

Позовавайки се на миналото политически насилие в Южна Африка, Туту призова публиката, включваща премиера на Лесото: “Моля, моля, моля, моля не позволявайте същото да се случи с тази зашеметяващо красива страна. Нищо не е толкова ценно, че да бъде купено с живота на невинни хора”.

Гласоподаватели по време на изборите в Лесото през 2007г. Снимка с позволението на GNDEM (Flickr).

Гласоподаватели по време на изборите в Лесото през 2007г. Снимка с позволението на GNDEM (Flickr).

Той продължава:

Lesotho’s election is more than a contested vote in a remote country rarely heard from. It comes on the heels of successful elections across the continent: Ghana, Guinea, Liberia, Niger, Nigeria, and Zambia have recently all experienced peaceful elections. There have been a few notable blemishes: a couple of coups des états in Mali and Guinea-Bissau, and a contested election in Cote D’Ivoire in late 2010 that briefly turned into a civil war.

Изборите в Лесото са повече от оспорвано гласуване в далечна страна, за която не сме чували. Те идват след успешни избори из целия континент: Гана, Гвинея, Либерия, Нигер, Нигерия и Замбия, които преживяха спокойни избори. Има няколко забележителни недостатъци: двата преврата в Мали и Гвинея-Бисау, както и оспорваните избори в Кот Д'Ивоар в края на 2010г., които за кратко се превърнаха в гражданска война.

Хотсо от Лесото отбелязва, че политическите партии, участващи в изборите, са твърде много, за да бъдат следени всичките:

Elections are upon us in Lesotho. The scheduled date of national elections is May 26th. Parties are in full swing with events and meetings. On the weekends people come out and sing, hold flags, line up their horses, and urge people to vote for their party. There are many parties here, so it is hard to keep track of it all, but there are at least 2 major parties and from what people are saying it will be a very close election. The current prime minister formed a new party to run with and there has already been a bit of fighting (actual physical fighting) even within this one party.

Изборите в Лесото са около нас. Определената дата за национални избори е 26-ти май. Партиите са в разгара си със събития и срещи. В почивните дни хората излизат и пеят, развявайки знамена, подредили конете си и призовават хората да гласуват за тяхната партия. Има много партии, така че е трудно да се проследят всички, но има 2 основни партии и от това, което хората казват, ще бъдат много ограничени избори. Сегашният премиер сформира нова политическа партия, за да участва с нея и вече имаше малък бой (действителен физически бой) в рамките на самата тази партия.


Въпреки че изборите изглежда не са модна тема в онлайн пространството, потребители в Twitter споделят информация, идеи и мнения за изборите на 26-ти май:

@takwiram: Of factions & fractions, party splits & contested elections. Lesotho has 120 MPs + 33 senators for 2,2 million people & GDP pc of $1,600

Факции и фракции, разцепени партии и оспорвани избори. Лесото има 120 депутати + 33 сенатори за 2,2 милиона души и БВП от 1 600 долара.

@KayZeeKokotela: Lesotho's upcoming elections, May 26, a true testimony of Basotho's freedom.

Предстоящите избори в Лесото на 26-ти май: истинско свидетелство за свободата на Басото.

@TumiVolume: “@KommandaObbs: It's annoying how a small country like Lesotho has over 17 political parties contesting for general elections.” democracy

“@KommandaObbs: Неприятно е, че малка страна като Лесото има повече от 17 политически партии, участващи в общите избори.” Демокрация

@Snitzerd: @WilliamJHague. The Kingdom of Lesotho is going for General Elections on the 26th may…international support needed

@WilliamJHague. Кралство Лесото отива на общи избори на 26-ти май… нужна е международна подкрепа

@gophlyone: Lesotho elections have neva been so closely contested, u can't tell who's going to win this one…LCD, DC, BNP or ABC

Изборите в Лесото никога не са били толкова тясно оспорвани, не може да кажеш кой ще спечели… LCD, DC, BNP или ABC [Бел. прев.: политически партии в Лесото]

@KCMokoma: This weekend will most dramatic weekend as ever in Lesotho political history. We faithfully pray for peaceful elections

Този уикенд ще бъде най-драматичния в цялата политическа история на Лесото. Молим се за мирни избори.

Изборите ще се проведат на фона на политическо напрежение. Форумът на ръководството на политическите партии в Лесото заяви, че съществуват “ударни групи”, на които е възложено да убият известни личности по време на изборите.

Започни дискусия

Автори, молим Влез »

Правила

  • Всички коментари са преглеждани от модератор. Не пускайте коментара си повече от веднъж, може да бъде възприет като спам.
  • Молим ви, отнасяйте се с уважение към останалите.. Коментари, съдържащи език на омразата, обиди и персонални атаки, няма да бъдат публикувани..