Етиопия: Световен икономически форум в Африка 2012

Всички препратки са към текстове на английски.

Над 700 лидери от над 70 страни се присъединиха към Световния икономически форум, провел се в Адис Абеба, Етиопия, между 9-ти и 11-ти май. Световният икономически форум е независима организация, ангажирана с подобряване на състоянието по света, чрез обвързване на бизнеса, политически, академични и други обществени лидери, които да оформят световния, регионалния и индустриалния дневен ред:

Africa is experiencing strong growth and despite the increasingly volatile global economy, African leaders are pursuing measures that will transform the region into the next global growth pole. In this context, the World Economic Forum on Africa will seek to leverage the positive political, economic and social progress of recent years by providing a true multistakeholder platform to develop new ideas and actions to achieve further sustainable, inclusive growth, – says Elsie S. Kanza, Director, Head of Africa, World Economic Forum.

Африка се радва на стабилен растеж и, въпреки нарастващата нестабилност в глобалната икономика, африканските лидери се стремят към осъществяване на мерки, които ще превърнат региона в следващия глобален полюс на растеж. В този контекст, Световният икономически форум в Африка ще се стреми да даде възможност на положителния политически, икономически и социален прогрес през последните години, чрез осигуряване на истинска платформа на заинтересованите страни да разработят нови идеи и действия, за да се постигне още по-устойчив растеж. (Елзи С. Канза, директор на Световния икономически форум за Африка)

Каролин Кенд-Роб, Кофи Анан и Боб Гелдоф - Световен икономически форум в Африка 2012. Снимка: World Economic Forum (CC BY-SA 2.0)

Каролин Кенд-Роб, Кофи Анан и Боб Гелдоф – Световен икономически форум в Африка 2012. Снимка: World Economic Forum (CC BY-SA 2.0)

Не е изненада, че такъв форум са провежда в Африка: африканските страни са сред най-бързо развиващите се икономики в света. В челната десетка на страни с най-бързо нарастващо население са също страни в Африка. Но изборът на Адис Абеба остави много въпроси без отговори за активистите за човешки права.

Етиопският блогър и автор в Global Voices Ендалк, пита “Когато Адис Абеба беше избран за домакин на 22-ят Световен икономически форум за първи път в Африка, интересува ли го някой?”:

I strongly believe that one topic that should be tackled in numerous debates in the forum should be the role of free and independent media and economic growth in Africa. Also other topics on the agenda should be issues like journalists’ incarceration, telecom services control by government and may be corruption. In fact the present spotlight of media on Ethiopia’s economic breakthrough is distracting attention from many serious challenges that Ethiopia’s free media is facing on day to day basis.

The forum has started on Wednesday after lots of bad news about Ethiopia’s free press five journalists—Woubshet Taye, Elias Kifle, Re’eyot Alemu and two Swedish journalists — sentenced to at least 10 years and more behind bars and 2012 PEN America press freedom award winner, Eskinder Nega, could face the death penalty if convicted this Friday.

Силно вярвам, че една от темите, които трябва да бъдат отправени в множество дебати на форума, трябва да бъде ролята на свободните и независими медии и икономическия растеж на Африка. Също така, други теми, които трябва да бъдат на дневния ред, са случаите със задържани журналисти, контрола на правителството над телекомуникационните услуги и може би корупцията. В действителност, светлината на прожекторите върху икономическия пробив на Етиопия отвлича вниманието от много сериозни проблеми, с които етиопските свободни медии се сблъскват ежедневно.

Форумът започна в сряда [9 май] след лоши новини за петима журналисти от етиопската свободна преса — Убшет Тайе, Елиас Кифле, Ре'ейот Алему и двама шведски журналисти, — осъдени на повече от 10 години затвор; Ескиндер Нега, носител на наградата за свободна преса PEN America за 2012, е заплашен от смъртна присъда, ако бъде осъден.

Въпреки това, Бекеле твърди, че гостуването на Световния икономически форум в Етиопия “бележи истинска промяна във възприемането на Етиопия”:

Bringing the Forum to Addis Ababa marks a real shift in the perception of Ethiopia by the international community – a gradual understanding that this is a continent of potential and opportunity and not just misfortune and intractable problems.

As a representative of civil society among what will be an impressive gathering of influential political and business figures, I will be reinforcing the logical progression from building strong communities to strong economies, and, ultimately, greater political stability.

Провеждането на Форума в Адис Абеба бележи истинска промяна във възприемането на Етиопия от международната общност — постепенно се разбира, че това е континент с потенциал и възможности, а не само с нещастие и неразрешими проблеми.

Като представител на гражданското общество сред това, което ще бъде впечатляваща сбирка на влиятелни политически и бизнес фигури, ще подкрепя логичния напредък от създаване на силни общности до силна икономика и, в крайна сметка, по-голяма политическа стабилност.

В Twitter, потребители използваха хаштага #WEFAfrica, за да споделят ключови изводи и поуки от Форума:

@Kwabena: Who (here) is using new technologies to engage the youth? – Klaus Schwab asks at the World Economic Forum on Africa #wef #WEFAfrica

Кой (тук) използва нови технологии, за да ангажира младите хора? — пита Клаус Шваб по време на Световния икономически форум в Африка#wef #WEFAfrica

@waresafrica: “l wouldn't really invest anywhere apart from Africa today because that's where the growth is.”Dangote tells #WEFAfrica in Addis

“Няма да инвестирам никъде другаде, с изключение на Африка, защото тук е растежа”, казва Данготе #WEFAfrica в Адис

@msibeko: Best time for Africa in 50 years, but don't confuse economic growth with economic transformation. Kaberuka #WEFAfrica

Най-доброто време за Африка през последните 50 години, но да не се бърка икономическия растеж с икономическата трансформация. Каберука #WEFAfrica

@StephanMorais: My view is that there is no connection between democracy and economic growth, but democracy is good in itself, PM Ethiopia @ #WEFAfrica #YGL

Моето виждане е, че няма връзка между демокрацията и икономическия растеж, но демокрацията е добра сама по себе си, [казва] премиерът на Етиопия @ #WEFAfrica #YGL

@Africa_activist: Is the ordinary African touched by this #AfricaOptimism, is it an elitist movement, how can it be real & transformative? #WEFAfrica #YGL

Докоснат ли е обикновеният африканец от този #AfricaOptimism [оптимизъм за Африка], това елитарно движение как може да е истинско и трансформиращо? #WEFAfrica #YGL

@FightPoverty: Very inspiring day yesterday @GrowAfricaForum – key message: shift mindset from developing agriculture to developing agribusiness

Вчера беше много вдъхновяващ ден на @GrowAfricaForum — основно послание: промяна на начина на мислене от развитие на земеделие към развитие на агробизнеса

Видео записите от форума могат да бъдат гледани тук.

1 Коментар

Присъедини се към дискусията

Автори, молим Влез »

Правила

  • Всички коментари са преглеждани от модератор. Не пускайте коментара си повече от веднъж, може да бъде възприет като спам.
  • Молим ви, отнасяйте се с уважение към останалите.. Коментари, съдържащи език на омразата, обиди и персонални атаки, няма да бъдат публикувани..